МЕНЮ
КОШНИЦА

РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО - unipress.bg
Изчерпан
РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 14.00см x 1.00см
  • Страници: 304
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5532-8
12.00 лв.
Купи

Сборник с доклади от Регионална конференция с международно участие – София, 30–31.05.2022 г.

Съдържание

15 години български модел на приобщаващо образование и ролята на

регионалните центрове за подкрепа на процеса

Калоян Дамянов .............................................................................................................. 9

Приобщаващото образование в България – Dead or Alive

Милен Замфиров .......................................................................................................... 18

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В РИСК И С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Модератори: проф. дпн Милен Замфиров и д-р Лилия Кисьова ............................... 27

Хамлет – чувствителен герой или клиничен социопат

Милен Замфиров .......................................................................................................... 29

Иновативна менторска програма за подкрепа на деца в риск и деца

с обучителни трудности

Катерина Златкова-Дончева ....................................................................................... 39

OrCam – предизвикателство и възможности

Виктория Огородник, Илияна Киркова ....................................................................... 49

Предизвикателства и решения на различията в мултикултурната класна стая

Милена Илиева .............................................................................................................. 56

Социални политики и личностното развитие в политиките

на управлението на отговорните институции

Ани Димитрова ............................................................................................................. 64

Онлайн обучение за зрително затруднени деца с множество увреждания

(ЗЗДМУ) – предизвикателства и решения

Диана Керемедчиева ..................................................................................................... 77

Преглед на възприятията на обществото към семействата

с деца със специални потребности

Полина Даскалова-Петкова ......................................................................................... 82

Всеки може да бъде приобщен. Един успешен модел за приобщаване

и личностно развитие в първия по рода си в България център за деца

със синдром на Даун – Клуб „ВСЕКИ МОЖЕ“

Надежда Тодорова ....................................................................................................... 91

За смисъла на приобщаващата интелигентност

Александър Кръстев ..................................................................................................... 99

Допълнителната подкрепа в дигитална среда

Марина Жеркова-Арнаутска ..................................................................................... 104

Функционална оценка в образователната, социалната и здравната система

Лилия Кисьова ............................................................................................................. 109

Базова тревожност сред преподаватели

от училища и детски градини

Даниела Лазарова, Мирена Георгиева, Милен Замфиров........................................ 114

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЦА

СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Модератори: проф. дпн Мира Цветкова и д-р Цветомира Ангелова ..................... 123

Предизвикателства и специфика в приобщаващото образование

и ресурсното подпомагане на ученици със СОП в условия

на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Мира Цветкова-Арсова, Виктория Огородник ....................................................... 125

Приобщаващо образование за деца и ученици с емоционални

и поведенчески разстройства

Цветомира Ангелова .................................................................................................. 132

Подкрепяща среда в процеса на брайловото ограмотяване

Маргарита Томова ...................................................................................................... 139

Математиката и информационните технологии в специалната образователна

подкрепа – обучение, комуникация и мултисензорно преживяване

Милен Наков, Десислава Павлова ............................................................................. 146

Ерготерапевтични и кинезитерапевтични техники за развитие

на функционални писмени захвати и графомоторни умения

Рая Цочева-Генчева .................................................................................................... 157

Ролята на рехабилитатора на слуха и говора в приобщаващото образование

на деца и ученици със слухова загуба в общообразователна среда

Таня Иванова ............................................................................................................... 167

Електронни учебни ресурси по физическо възпитание и спорт при обучение на

ученици със СОП в ОРЕС

Владимир Иванов ....................................................................................................... 171

Приказката като форма на общуване и социализация при възрастни с

комуникативни нарушения

Рая Попова ................................................................................................................... 180

Ерготерапия и сензорна интеграция в приобщаващото образование

Анна Динчева .............................................................................................................. 185

Приложението на Nine hole peg test в приобщаващото образование

при деца с разстройства от аутистичния спектър

Деница Димитрова ..................................................................................................... 192

Развитие на процеса на приобщаващо образование

чрез предоставянето на методическа подкрепа от мобилна група на РЕПЛР

към РЦПППО – София – град

Ваня Рачева .................................................................................................................. 199

ПРИОБЩАВАЩИ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩНА

И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА

Модератори: проф. д-р Неда Балканска и д-р Николай Бонев ................................ 205

Приобщаващото образование – пътуване или дестинация

Неда Балканска ............................................................................................................ 207

Хуманистичният подход в контекста на приобщаващото образование

Пенка Шапкова............................................................................................................ 214

Приобщаващата среда, квалификацията на специалистите и работата с

родителите – ключови фактори за предоставяне на качествена допълнителна

подкрепа в РЦПППО – София-град

Калина Христова, Невена Николова, Мария Младенова ........................................ 223

Приобщаващото образование в зелената класна стая

Екатерина Йовчева .................................................................................................... 233

Подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни

потребности

Борислава Асенова ...................................................................................................... 238

Предоставяне на ДПЛР на ученици със СОП и множество увреждания в ОРЕС

Кристина Давчева, Павлина Дескова ....................................................................... 246

Подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни

потребности

Фотинка Краева, Красимира Димитрова-Митева ................................................. 253

Влиянието на психичната травма върху срещата

между родители и специалисти при оказването

на методическа подкрепа от регионалните екипи

за подкрепа на личностното развитие

Николай Бонев ............................................................................................................. 263

ПРИЛОЖЕНИЯ

15 Years Bulgarian Model of Inclusive Education and the Role

of the Regional Centers in Supporting the Process

Kaloyan Damyanov ....................................................................................................... 279

Презентация на Елизабет Харис ............................................................................... 287

Презентация на Туба Йозтюрк .................................................................................. 296