МЕНЮ
КОШНИЦА

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИДЕИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИДЕИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ - unipress.bg
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИДЕИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ
СъставителРосица Пенкова, Ангел Петров, Боряна Туманова, Николина Цветкова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.80кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 512
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5567-0
38.00 лв.
Купи

Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов.

Проф. дн Димитър Веселинов е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Факултет по класически и нови филологии) от 1992 г. Последователно през годините участва в научния живот и в управленската дейност на университетските структури. От 2020 г. е и директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Известен учен в областта на лингводидактологията, той е ръководител на докторанти и дипломанти от цялата страна, осъществява продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Съществени са приносите му като главен редактор на периодични издания, съставител на сборници с научни доклади. Мащабна е дейността му, свързана с развитието на българо-френските научни и културни контакти.

Сборникът се издава в чест на 60-годишнината на проф. дн Димитър Веселинов. Учени и университетски преподаватели, докторанти, учители и директори на образователни институции от цялата страна представят свои теоретични и практикоприложни изследвания в областта на образованието. 

Книгата съдържа 60 статии в три тематични раздела: Гледни точки на теорията и практиката в образованието, Методически акценти на образованието (гимназиален и прогимназиален етап), Педагогически модели и практики в началното училище и в детската градина.

Сборникът е предназначен за специалисти по педагогика, методика на обучението по различни учебни дисциплини, за учители и студенти, както и за всички, които се интересуват от въпросите на образованието в съвременните условия.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛЕДНИ ТОЧКИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Валери Стефанов / 19

УЧИЛИЩЕТО В ПОСТМОДЕРНИЯ СВЯТ

Галин Цоков / 31

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО УЧЕНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ

СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ ОБРАЗОВАНИЕ 4.0

Ангел Петров / 43

ЗА ЕЗИКА, ТЕКСТА (ДИСКУРСА) И МЕТОДИКАТА НА ТЯХНОТО

ПРЕПОДАВАНЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (КАТО ПЪРВИ ЕЗИК)

Росица Пенкова / 51

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ЗА УСВОЯВАНЕ

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

Владимир Атанасов / 60

ЧЕТЕНЕ И МУЛТИМОДАЛНОСТ В ЛИТЕРАТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Николина Цветкова / 73

МНОГОЕЗИЧИЕ И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА

СТЕПЕН

Таня Пощова / 84

ПРЕПОДАВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯ НА НАРОДИ, ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И

ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Даниела Димова / 90

ЦЕННОСТНО-НОРМИРАНО ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВА НА НОВАТА

ПАРАДИГМА В ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Евелина Миланова, Полина Заркова, / 101

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ

НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА У НАС

Боряна Туманова / 115

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Маргарита Игнатова / 121

КУЛТУРНИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – ПАРТНЬОРИ

В ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ И ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ

ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕ

Евтимия Босева / 130

РОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА ЗА МОТИВИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

Нели Димитрова / 133

РЕАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XXI в.

Мариета Савчева / 140

САЛОНЪТ НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ

Елена Панайотова / 145

РАЗВИТИЕ И ВЕЧНОСТ ВЪВ ВИЗУАЛНИТЕ СИМВОЛИ НА ЖИВОТА

Румяна Панкова / 157

ИНТЕГРАЛНАТА ОБРАЗНО-КРЕАТИВНА ТЕРАПИЯ, ИЗПОЛЗВАНА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА АЗ-КОНЦЕПЦИЯТА

Петя Христова / 163

ЕЖЕГОДНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ГОДНОСТ НА

СТУДЕНТИТЕ КАТО ИЗРАЗ НА ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Биляна Рангелова / 173

ПЛУВАНЕТО – КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ

МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(ГИМНАЗИАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП)

Фани Бойкова / 181

STEAM ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Димка Димитрова / 189

ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Вяра Любенова / 196

ПРЕПОДАВАНЕ НА ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА В РАМКИТЕ НА

ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В XI И XII КЛАС

Елица Марценкова-Иванова / 203

ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА СЛУШАНЕ

С РАЗБИРАНЕ И ЗА ГОВОРЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ XII КЛАС

Весела Карачанска / 214

ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В VIII КЛАС

Анелия Кирчева-Любенова / 221

„АНГЛИЙСКИ ЧРЕЗ ТЕАТЪРА“ КАТО ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА УСТНО ОБЩУВАНЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Сийка Ценева / 227

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ОТ УЧЕНИЦИТЕ

В XI КЛАС ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Мая Каратова / 231

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЛЕКСИКАЛНА НОРМА В X КЛАС ЧРЕЗ

ИЗРАБОТВАНЕ НА АЛМАНАХ ОТ РАЗЛИЧНИ РЕЧНИЦИ

Албена Георгиева / 236

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ

ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТЕКСТОВЕ В IX КЛАС

ЧРЕЗ ПРОЕКТ „САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ“

Детелина Георгиева / 250

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО РАЧОВ

СЛАВЕЙКОВ В IX КЛАС ЧРЕЗ ГРУПОВО ПРОЕКТНО ОБУЧЕНИЕ

Мая Тошева / 257

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА МИНАЛИ ВРЕМЕНА В ОБУЧЕНИЕТО

ПО ЧУЖД ЕЗИК В VI КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ

СРЕДСТВА И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

Ели Манова / 264

ДИЗАЙН НА УРОК ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЛЕКСИКА ПО ЧУЖД ЕЗИК

В V КЛАС С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МИСЛОВНИ КАРТИ

Татяна Драмова / 271

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

НА УЧЕНИЦИ ОТ V КЛАС ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ

„ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО“

Гинка Петрова / 278

УСВОЯВАНЕ НА МЕСТОИМЕНИЯ В V КЛАС. ДИАГНОСТИЧНО

ИЗСЛЕДВАНЕ

Виолета Халачева / 285

ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ

В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С ЛЕКА УМСТВЕНА

ИЗОСТАНАЛОСТ

Асен Дибеков / 293

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ ЗА ПОСТИГАНЕ

НА ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

В VII КЛАС

Донка Николова / 300

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ –

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПАРАДИГМА ИЛИ РЕАЛИЗИРАН МОДЕЛ

Велина Георгиева / 311

МОДЕЛ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ

ЧРЕЗ ПОЕТАПНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИТЕРИАЛНИ ТЕСТОВЕ

Ирен Пелтекова, Борислав Пелтеков / 317

РАЗБИРАНЕТО НА 12–13-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ЗА ДВИГАТЕЛНА

АКТИВНОСТ И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

Стефан Милетиев / 326

СПОРТЪТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Мартин Йорданов / 332

КОРЕЛАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ НА

15–16-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ИЗВЪНУЧЕБНО ВРЕМЕ

Даринка Игнатова / 342

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕЛНЕС

КУЛТУРА В УЧИЛИЩНА СРЕДА (SCHOOL WELLNESS CULTURE)

Цветана Димитрова / 348

УЧЕНИЧЕСКОТО ПОРТФОЛИО – ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

И В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Пенка Кънева / 355

НОРМАТИВНА И МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА

ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО

ЧУЖД В НАЧАЛЕН ЕТАП

Лучия Ангелова, Божидар Ангелов / 361

РОЛЯТА НА ПРОФ. ДПН ЕЛКА ПЕТРОВА ЗА РАЗВИТИЕ

НА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Катя Гетова / 373

АРТТЕРАПИЯТА ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Пенка Вълчева / 379

ОСОБЕНОСТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПРИКАЗКА

ОТ ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Анна Георгиева / 385

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНИТЕ

КЛАСОВЕ (ретроспективен обзор)

Малина Тонева / 398

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III КЛАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ

НА ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА

Петя Дикова-Гунешка / 407

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ДРУГИ КУЛТУРИ

В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ II КЛАС

Невсе Имамова / 417

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РЕЧНИКА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ

ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ

Атанаска Ботева / 429

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПИСАНЕ НА СЪГЛАСНИТЕ ВЪВ II КЛАС

Мариета Павлова / 436

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ

НА 5–6-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНА БЯЛА ДЪСКА

Анна Нушева / 442

МОДЕЛИРАНЕТО КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНОТО ОБУЧЕНИЕ

В РЕШАВАНЕТО НА ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В I–IV КЛАС

Антоанета Йовева / 453

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНОТО

БОГАТСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА КНИЖКА

Стелиана Кисьова-Иванова / 458

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ

НА „ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ“

Фатма Велиша / 464

ОСОБЕНОСТИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНИЦИАТИВНОСТ

НА УЧЕНИЦИТЕ В III КЛАС ПО ПРЕДМЕТА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Даниела Бояджиева / 474

МОДЕЛ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОЛОВА

ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ

НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНОВАЦИЯ „НИЕ В XXI ВЕК“

Севджан Исмаил / 481

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ФОЛКЛОРНИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В III КЛАС

Савка Николова / 489

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ДЕЦА БИЛИНГВИ В I КЛАС

ЧРЕЗ МЕТОДА НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ

Сюлейман Мустафа / 493

ТЕХНИКИ ПО ПИСАНЕ В I КЛАС ЧРЕЗ БЯЛА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

Виолена Георгиева / 502

РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ У ДЕЦАТА

ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ / 507