МЕНЮ
КОШНИЦА

ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ

ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ - unipress.bg
ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ
СъставителТатяна Томова Елена Калфова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 494
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-075499-4
35.00 лв.
Купи

Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г.

Първата част е посветена на ключовите компетентности и включването им в образователните системи. Дискутирани са темите за значението на културата като ключова компетентност, за иновативните подходи при усвояването на компетентности, за значението на онтологичните разлики между компетентността, знанията и уменията и за възприемането на компетентностния подход в контекста на образователното и социалното включване.

Втората част на сборника разглежда проблемите и предизвикателствата при приложението на компетентностния подход във висшето образование. В тази секция са събрани изследвания от различни сфери на висшето образование – от хуманитарните науки, през социалните и управленските, до обучението в математиката и информатиката и чуждоезиковото обучение. Представените изследвания се отнасят до методите за идентифициране на необходимите компетенции за реализация в съответната сфера, разработването на подходящите методи за преподаване, разработването на модели за партньорство с потенциални работодатели и включването им в образователния процес и т.н. Така образуваният микс от проблеми и различни гледни точки към идентифицирането им създава изключителни ползи за теоретичното осмисляне и практическото приложение на компетентностния подход във висшето образование.

В третата част на сборника са събрани статии, които поставят проблемите на приложението на компетентностния подход в средното образувание. Изследванията обхващат както необходимите промени в преподаването на различни дисциплини, така и дефицитите при усвояването на ключовите компетентности. Особен интерес представляват изследванията на нагласите на учителите към прилагането на компетентностния подход, както и на специфичните компетенции, необходими на училищния директор в променящата се образователна среда.


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР ................................................................................................................. 9

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ ...................................................................................... 13

Компетентността, обучението и „истинският живот“ – Веселин Дафов .................. 13

Образование и изобретяване – Александър Андонов ................................................. 30

Културата като ключова компетентност – Иван Кабаков .......................................... 37

Смисълът на компетентностния подход за постигане целите на образователното и социалното включване – Сийка Чавдарова-Костова ........... 52

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ...... 61

Жанровото многообразие като философско-хуманитарна компетентност – Иван Колев ..................................................................................................................... 61

Преподаване на уменията на 21. век: споделен опит от ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ – Албена Антонова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Ралица Стаменкова ...................................................................................................... 68

Наставата по методика во услови на Ковид 19 – искуства од методика на математика, природни науки, ликовно и физичко образование на факултетот за образовни науки во Штип – Снежана Јованова Митковска, Никола Смилков, Билјана Попеска .............................................................................. 83

Компетентностен модел – приложение в обучението по публична администрация – Елена Калфова ................................................................................ 97

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ:

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА .......................................................... 109

Автентични културни модели в образованието за родово-личностна идентичност/компетентност – Яна Рашева-Мерджанова ...................................... 109

Използване на казуси в преподаването като възможност за изграждане на компетентности – Евелина Иванова-Варджийска .............................................. 125

Развитие на личностна компетентност чрез обучението по философия – Милена Плугарова-Райчева ........................................................................................ 138

Интегрирано развитие на ключови компетентности в училищното образование: добри практики от два европейски проекта – Ирина Иванова ........ 149

Програма за развитие на социално-емоционални компетентности в начална училищна възраст – Александър Кръстев ............................................... 160

Компетентностен подход в обучението по околен свят във връзка с екологичното учебно съдържание – Христина Сълин ......................................... 166

Изследване нагласите на учителите за прилагане на компетентностния подход – Мирена Легурска, Ивайло Прокопов .......................................................... 181

Комуникативна компетентност на училищния директор за управление на кризи – Радина Младенова ................................................................................... 195

Проектно базираното обучение в интердисциплинарната учебна програма – Ралица Димитрова ..................................................................... 210

Интегриране на ИКТ чрез прилагане на метода „учене чрез преживяване“ в гимназиален етап – Весела Мирчева, Венелин Райковски ..................................... 219

Дидактическа интерпретация на „измеренията на компетентността“ в географското образование – Стела Дерменджиева, Тамара Драганова, Боянка Димитрова ..... 229

Опит за конструиране на компетентностен профил на директора – Евдокия Гергова .......................................................................................................... 246

Компетентностна ориентация на съвременното обучение по география – Мая Василева ............................................................................................................... 262

КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ИНТЕРКУЛТУРНОТО И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ .......................................................... 275 

Универсален модел на компетентностен профил на образователен медиатор – Йосиф Нунев ........................................................................................... 275

Формиране на интеркултурна компетентност в начална училищна възраст – Ваня Кильовска ............................................................................................................ 291

Родителите в процеса на приобщаващо образование – Мария Дишкова ............... 303

ТВОРЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ ............................................................................ 337

Днешните „уроци“ по музикална култура на деца в предучилищна възраст с цел бъдещото развитие на личността – Емилия Караминкова-Кабакова ........... 337

Проектът „Танцувам България“ като иновативен интерактивен модел за познание, творчество и здраве – Илиана Саласар ............................................... 354

Компетентностен подход и възможности за развитие на творческо мислене у учениците от начална училищна възраст – Марияна Тушева-Ешкенази ............. 363

Творчеството като компетентност в контекста на метамодернизма – проекции в съвременното образование – Красимир Костов .................................. 375


КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В РАЗЛИЧНИ ПРОЯВЛЕНИЯ

НА СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ ................................................................................... 384

Практика за прием и съпровождане на бебета, малки деца и техните родители – компетентностен модел в ранна детска възраст – Моника Богданова ................... 384

Реторика и кризисни комуникации – Яна Събева .................................................... 413

Оценяване на компетентности – Кристина Ясенова ............................................... 423

КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ ..................................................................... 436

Задаването на въпроси и динамиката на мислене в немскоезичен дискурс – Айля Илиязова .............................................................................................................. 436

Философският час – разкриване на измерения – Цветина Рачева ........................ 446

Преподаването по литература през примера на литературните полемики – Ирена Димова-Генчева ............................................................................................... 460

Структурно-семантична интерпретация на уравнението на Мълинс-Нода по темата „Мембранен потенциал на покой“ за студенти медици – Петър Райчев ... 467

Изследване развитието на двигателни качества чрез прилагане на лекоатлетически упражнения – Даринка Игнатова ........................................... 479