МЕНЮ
КОШНИЦА

Алтернативни методи за въздействие при деца със СОП в контекста на новите реалности

Алтернативни методи за въздействие при деца със СОП в контекста на новите реалности - unipress.bg
Алтернативни методи за въздействие при деца със СОП в контекста на новите реалности
АвторКатерина Караджова, Данка Щерева
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 210
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5390-4
Купи

Една от големите промени в областта на образованието е създаването на нова концепция, наречена приобщаващо обучение. Същността на това обучение е свързана с обучение на деца с увреждания (съвременният термин е деца със специални образователни потребности) паралелно със здравите деца в масовия клас. Тези деца се обучават по индивидуални учебни програми. С обучението им са ангажирани както специални учители, наречени ресурсни, които подпомагат интегрираните ученици, така и масовите учители.

Изследванията, посветени на децата с умствена изостаналост, вече са обърнати не само към уточняване на причините, терминологията, проявите, формата на обучение (диференцирано или интегрирано), но и в търсенето на нови възможности, алтернативни методи за въздействие (диагностични и терапевтични), за да могат тези деца пълноценно да се развиват, социализират и интегрират.

В последно време твърде много се говори и пише за така наречените алтернативни подходи. Те са различни от общоприетите и не са нито медицински, нито чисто педагогически, нито психологически, макар че за тяхното реализиране се използват прийоми и от медицината, и от педагогиката, и от психологията. Тук става въпрос за корекционно-терапевтичен и диагностичен ефект посредством приемливи за децата арттерапевтични технологии.


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод  9

Първа част. Използване на дейността като средство за диагностика и терапия  13

1. Същност, цел и задачи на обучението по труд и техника и усвояването на практически умения и навици  13

1.1. Основни задачи при усвояването на практическите и социални умения и навици при деца с интелектуална недостатъчност  15

1.2. Съдържание на обучението по труд и творчество, насочено към формирането на практически умения при деца с интелектуална недостатъчност 17

2. Особености в психическото развитие на умствено изостаналите ученици като предпоставка за обучението по труд и творчество  19

2.1. Особености на дейността като основа за развитието на обучението по труд и творчество  19

2.1.1. Особености при формирането на двигателни и трудови навици  22

2.1.2. Усвояване на предметните действия от умствено изостаналите деца в началната училищна възраст – качествена характеристика  23

3. Структура на урока по труд и творчество в началния курс на помощното училище   25

4. Корекция на недостатъците в психофизическото развитие на учениците от помощното училище чрез часовете по труд и творчество  29

4.1. Развитие на темпа и ритъма на движение   29

4.2. Корекция и развитие на нарушенията в познавателната дейност чрез часовете по трудово обучение  30

4.3. Методическо ръководство и контрол за реализирането на корекционната насоченост на трудовото обучение в помощното училище и в условията на интегрираното обучение  34

5. Методи на обучение по труд и творчество (трудово обучение в начален курс в помощното училище или в условията на интегрираното обучение)  35

5.1. Теоретична обосновка 35

5.2. Съдържание на методите по труд и творчество в помощното училище или в условията на интегрираното обучение   36

5.2.1. Словесни методи на обучение по труд и творчество в помощното училище или в условията на интегрираното обучение  36

5.2.2. Нагледни методи на обучение по труд и творчество в помощното училище  37

5.2.2.1. Показ  38

5.2.2.1. Илюстрация  39

5.2.2.3. Демонстрация  39

5.2.2.4. Наблюдение  40

5.2.3. Практически методи  41

5.2.3.1. Упражнение  41

5.2.3.2. Практическа дейност  42

6. Теоретична концепция за необходимостта от провеждане на тренинговите занятия за формиране на социални умения при деца с умствена изостаналост  44

6.1. Форми за провеждане на тренинговите занятия  47

6.2. Връзка между концепцията за интеграция и програмите за тренингови занятия  51

6.3. Стратегии за въздействие в условията на интегрираното обучение  53

Втора част 

1. Терапия чрез изобразителното изкуство  59

1.1. Общи положения  59

1.2. Същност на детската рисунка  60

1.3. Изобразителното изкуство като средство за въздействие при деца с умствена изостаналост  63

1.4. Експериментално изследване на терапевтичните свойства на изобразителното изкуство  67

1.4.1. Анализ на получените резултати  68

1.4.2. Качествен анализ на данните, включени в таблицата 71

1.4.3. Качествен анализ по класове  72

2. Експериментално изследване на готовността за социализация на деца с умствена изостаналост в условията на социални заведения чрез изобразителното изкуство  87

2.1. Обобщено представяне на първичните данни   101

2.2. Табличен анализ на обобщените първични данни  101

2.3. Общи изводи  106

3. Изводи и препоръки относно превенцията на институционализирането на децата и лицата с умствена изостаналост  108

3.1. Изводи и препоръки, касаещи работата в социалните домове, насочена към социализация на децата и лицата с умствена изостаналост  109

4. Адекватната диагностика като етап в терапевтичния процес при деца и възрастни със значителни интелектуални нарушения  111

4.1. Етапи на диагностичния процес   114

Трета част 

1. Театралното изкуство като средство за терапия и корекция при деца с умствена изостаналост  117

1.1. Специфика на театрални игри при деца с умствена изостаналост  118

1.2. Театрални игри и етюди  123

1.3. Етапи на работа върху драматизиран текст. Подготовка за представление при деца с умствена изостаналост  126

1.4. Същностни характеристики на драма-техники и психодрама 128

Четвърта част 

1. Кукленото изкуство – въздействие и терапия при деца с умствена изостаналост  134

1.1. Някои мнения и становища за същността на терапията чрез кукли  135

1.2. Оценка на ефективността на терапията с кукли 138

1.3. Цели и задачи на терапията с кукли при деца с умствена изостаналост  139

1.4. Куклено-театралната игра като средство за корекция при деца с умствена изостаналост  140

1.5. Видове системи кукли и тяхното приложение при работа с деца с умствена изостаналост  144

1.5.1. Петрушка – ръкавична кукла  144

1.5.2. Кукла на пръчка  145

1.5.3. Маротка  145

1.6. Методика на работа и усвояване на кукловодни техники при най-често използваните видове театър в образователната практика на специалното училище 146

1.7. Подготвителни двигателни упражнения за ръката  147

1.8. Видове театър, използван в специалното училище  149

1.8.1. Театър на маса  149

1.8.2. Технология на изработване на плоски кукли  150

1.8.3. Театър на параван  151

1.9. Техника на водене на петрушката при деца с умствена изостаналост  152

1.10. Светлинен куклен театър  154

1.10.1. Театър на сенки и приложението му при деца с умствена изостаналост  154

1.10.2. Стимулиране на сетивата при деца с умствена изостаналост чрез сензорно-силуетния театър (експеримент)  154

2. Терапия чрез приказки  158

Пета част 

1. Музиката като изкуство и терапия при деца с умствена изостаналост   165

1.1. Видове терапия чрез музика  166

1.2. Развитие и корекция на речта на деца с умствена изостаналост чрез музика  169

1.3. Формиране и усъвършенстване на артикулация при деца с умствена изостаналост  170

1.4. Ориентация и поведение на деца с умствена изостаналост  170

1.5. Нива на терапевтична изостаналост  171

2. Терапевтични функции на танцово-двигателната дейност  182

3. Приложение. Примери от практиката  191