Banner
Instagram
Преводът - мост между езици и култури: Изследвания в чест на проф. Людмила Илиева - unipress.bg
В тази книга са събрани изследвания на учени от три континента – Европа, Америка и Азия – посветени на разнообразни теми от множество хуманитарни области – теория и практика на превода, литературознан..
Преображенията на юдео-протестантската вина - unipress.bg
Времената на величавите изпитания са тези на Божия сумрак. Обаче истината е, че тъкмо тогава се състоява невероятното Преображение, което Бог въжделява и благодарение на което промисленото от Него Спа..
Промяната и участта на литературата - unipress.bg
Тази книга беше диктувана от времето. По нея лесно могат да се разчитат нервните импулси на нашия преход. Всеки вик е предизвикан от нещо, което ставаше в българския духовен живот, в съдбата на роднат..
Проф. Божил Николов. Избрани трудове - unipress.bg
Проф. Божил Николов е авторитетен университетски преподавател, фонолог и лексикограф и първи декан на Факултета по класически и нови филологии. Настоящата книга има четири дяла: * Лексиколог..
Пътища на развитие на руския книжовен език през XI-XVII век - unipress.bg
Като доказва, че в Древна Рус от момента на зараждането на писмеността до ново време е съществувала езикова ситуация, характеризираща се с наличието на два противопоставени един на друг нормирани език..
Пътят на словото в Япония: за изреченото и написаното през вековете - unipress.bg
Пътят на словото в Япония: за изреченото и написаното през вековете - Филология..
Рада и приятели. Сборник в проф. д-р Радка Влахова - unipress.bg
Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Радка Влахова СЪДЪРЖАНИЕВместо предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Реализация на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език - unipress.bg
Изследването представя пълно описание на реализацията на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език като езиков знак – то синтезира неговата синтактична организираност, семантична опр..
Реториката в съвременното общество - unipress.bg
Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г. ..
Рецепции и рефлексии (Руска литература XX век) - unipress.bg
Статиите и студиите в книгата са подредени в четири раздела. В първия – са „чути“ гласове от Сребърния век, реставрира се полифонията на един от най-разноликите и пъстрозвучни дялове от историята на р..
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езикови дисциплини - unipress.bg
С тази книга авторката прави опит да отговори на потребностите от продължаващо обучение на учителите по езиковите дисциплини, като поставя акцент върху работата с речевите жанрове. В предлаганата мето..
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И - unipress.bg
Речник на езика на Патриарх Евтимий. Част I. A–И - Филология..
Руска класическа литература. Част 2 - unipress.bg
Втората половина на XIX век представя и рамкира втория етап от развитието на руската класическа литература. Националният литературен процес продължава и обогатява най-добрите демократични и хуманистич..
Сватбената терминология в българския и румънския език - unipress.bg
Изследването е посветено на терминологията на традиционната народна сватба в българския и румънския език, разгледана въз основа на езикови, етнографски и фолклорни данни. Фокусът върху тези два езика ..
Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов - unipress.bg
Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Валери Стефанов, съставен от доц. д-р Бойко Пенчев, доц. дфн Николай Папучиев, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Биляна Борисова, гл. ас. д-р Кристина Йорд..
Символи и свят. Кръстът - unipress.bg
Книгата представя историята на Кръста на 1876 г. в контекста на християнските и революционните виждания за структурата на света и пътя за спасението на човека..
Синтактична структура на преводната агиография - unipress.bg
Въз основа на езиков анализ на четири жития, преведени от гръцки на старобългарски през X-XI в., в книгата се изследват преводаческите решения, гръцкото синтактично влияние, типичните и специфичните ч..
Славяните. Общество, религия, култура - unipress.bg
Книгата представлява юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. Във филологическата наука Карагьозов отчетливо и запомнящо се доближава до смисъла и вътрешния заряд н..
Славянската версия на хрониката на Георги Синкел - unipress.bg
Книгата съдържа първото издание на един малко проучен средновековен текст, познат по пет руски преписа от XV-XVI в. и известен като \"Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел\". Изданието е сн..
Словашко-български тематичен речник. Slovensko-bulgarsky tematicky Slovnik - unipress.bg
Речникът съдържа около 10 000 речникови статии. Лексикалният материал е групиран в 22 теми, изучавани по учебна програма в първи и втори курс от студентите словакисти в Софийския университет "Св. Клим..
Показва 141 до 160 от 190 (10 страници)