Banner
Instagram
Метадискурсивные единицы русского языка - unipress.bg
Данная монография посвящена исследованию русских прагматических маркеров, посредством которых говорящий осуществляет контроль над процессами порождения и понимания речи. Функциональные характеристики ..
Научни трудове в памет на Георги Герджиков - unipress.bg
Научни трудове в памет на Георги Герджиков - Филология..
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - unipress.bg
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - Филология..
Нова българска и румънска лексика след 1989 г. - unipress.bg
Настоящата книга е плод на дългогодишно изследване върху лексиката, навлязла и създадена в българския и румънския език след началото на демократичните промени през 1989 г. Съпоставката между два ез..
Обидното слово в българския и във френския език - unipress.bg
Книгата разглежда възможността да бъде използвано обидното слово като инструмент за преосмисляне на стойностите в общуването в родна и неродна езикова и културна среда. В кръга на наблюденията е включ..
Обобщеноличните изказвания в българския език – прагматични манипулации на синтактично ниво - unipress.bg
Димка Савова е славист и българист, дългогодишен преподавател по сръбски и хърватски език в СУ „Св. Климент Охридски“. Била е лектор по български език в Хърватия и в Полша. Научните й интереси са насо..
Образът на демона във византийската житиепис (VI – X в.) - unipress.bg
Образът на демона във византийската житиепис (VI – X в.) - Филология..
Образът на Сид в испанската литература - unipress.bg
Книгата проследява и анализира изграждането на образа на испанския средновековен герой Сид в испанската литература от първата творба, която го превръща в литературен мит – средновековната епическа ..
Обучението по френски език - unipress.bg
Фототипно издание."Обучението по френски език. Методически бележки" е написана от бащата на Петър Увалиев - Христо Увалиев, преподавател в Висшия педагогически курс през 1914 г. и е изд..
Общото словно богатство и семикомуникацията на славянските езици, 2. доп. изд. - unipress.bg
Настоящата книга прави опит да систематизира семантичните връзки между славянските думи, като авторът прилага и някои по-съвременни теории за обясняване на явленията...
Основи на литературната наука - unipress.bg
Михаил Арнаудов завършва гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето училище (дн. Софийски университет) в София (1898). Специализира през 1898-1900 индогерманско езикознание, философия..
Основи на методиката на обучението по български език - unipress.bg
Основи на методиката на обучението по български език - Филология..
Особено поведение на някои езикови елементи като операционални единици - unipress.bg
В книгата са събрани разнообрази изследвания, посветени на разнородни езикови единици. Изследването доказва, че въпреки различността на единиците е възможно тяхното обособяване в група динамични езико..
От средновековния немски до съвременния български език - unipress.bg
Проф. д-р Борис Парашкевов е и изтъкнат преводач от немски и фински език, получил заслужено признание за преводите си на романа на Мика Валтари „Синухе Египтянина“, на най-значимата творба от епох..
Парачовешкото: грация и гравитация - unipress.bg
Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина, съставен от Мария Калинова, Дарин Тенев и Камелия Спасова по повод нейната 60-годишнина. Изданието съдържа близо 1000 страници и включва текстов..
Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов - unipress.bg
Сборникът разглежда от една страна европейската визия за „ученето“ като процес, който продължава без прекъсване през целия живот, независимо от постигнатите успехи, от друга страна  включва ака..
Педагогика на езика - unipress.bg
Наръчник по комуникативно преподаване и учене на английски език..
Песни за Климент - unipress.bg
С „Песни за Климент” се отбелязва 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски. В книгата са публикувани църковните песнопения за старобългарския писател, създадени през вековете оригиналн..
Песни от Климент: служби от св. Kлимент Oхридски за пророк, апостол, отец, мъченик и мъченица - unipress.bg
Книгата е част от поредицата Библиотека Охридски извори. В нея са представени “Общите служби” от старобългарския писател, запазени в четири преписа, публикуван е текстът по два от преписите, включен е..
Петър Илчев. Статии към палеославистика - unipress.bg
Петър Илчев (1927-1995) е един от основателите на Катедрата по кирилометодиевистика в Софийския университет. Преподавал е дисциплините Старобългарски език и История на българския език в Софийския унив..
Показва 121 до 140 от 206 (11 страници)