Banner
Instagram
-50%
Обидното слово в българския и във френския език - unipress.bg
Книгата разглежда възможността да бъде използвано обидното слово като инструмент за преосмисляне на стойностите в общуването в родна и неродна езикова и културна среда. В кръга на наблюденията е включ..
-30%
Обобщеноличните изказвания в българския език – прагматични манипулации на синтактично ниво - unipress.bg
Димка Савова е славист и българист, дългогодишен преподавател по сръбски и хърватски език в СУ „Св. Климент Охридски“. Била е лектор по български език в Хърватия и в Полша. Научните й интереси са насо..
-30%
Образът на демона във византийската житиепис (VI – X в.) - unipress.bg
Образът на демона във византийската житиепис (VI – X в.) - Филология..
-30%
Образът на Сид в испанската литература - unipress.bg
Книгата проследява и анализира изграждането на образа на испанския средновековен герой Сид в испанската литература от първата творба, която го превръща в литературен мит – средновековната епическа ..
-50%
Обучението по френски език - unipress.bg
Фототипно издание."Обучението по френски език. Методически бележки" е написана от бащата на Петър Увалиев - Христо Увалиев, преподавател в Висшия педагогически курс през 1914 г. и е изд..
-30%
Общото словно богатство и семикомуникацията на славянските езици, 2. доп. изд. - unipress.bg
Настоящата книга прави опит да систематизира семантичните връзки между славянските думи, като авторът прилага и някои по-съвременни теории за обясняване на явленията...
-50%
Основи на литературната наука - unipress.bg
Михаил Арнаудов завършва гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето училище (дн. Софийски университет) в София (1898). Специализира през 1898-1900 индогерманско езикознание, философия..
-30%
Основи на методиката на обучението по български език - unipress.bg
Основи на методиката на обучението по български език - Филология..
-30%
Особено поведение на някои езикови елементи като операционални единици - unipress.bg
В книгата са събрани разнообрази изследвания, посветени на разнородни езикови единици. Изследването доказва, че въпреки различността на единиците е възможно тяхното обособяване в група динамични езико..
Особености на изучаването на чужд език в детска възраст - unipress.bg
Книгата е опит да се направи преглед на някои от съществуващите теории и практики в съвременното езиково обучение. Всяка от главите е разделена на отделни части, които съответно описват както научноиз..
От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова - unipress.bg
Съдържанието на юбилейния сборник отразява еволюцията на научните възгледи на изследователката и включва области като синтаксис, прагматика, типология на езика и лингвистични универсалии, семиотика, д..
-30%
От средновековния немски до съвременния български език - unipress.bg
Проф. д-р Борис Парашкевов е и изтъкнат преводач от немски и фински език, получил заслужено признание за преводите си на романа на Мика Валтари „Синухе Египтянина“, на най-значимата творба от епох..
-30%
Парачовешкото: грация и гравитация - unipress.bg
Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина, съставен от Мария Калинова, Дарин Тенев и Камелия Спасова по повод нейната 60-годишнина. Изданието съдържа близо 1000 страници и включва текстов..
-30%
Пасивът: Средство за изразяване на Авторитета в юридическите текстове - unipress.bg
Изследването е посветено на средствата за изразяване на пасива в юридическия текст на френски език чрез съпоставка с преводните еквиваленти на българския език. Трудът има едновременно теоретичен и при..
-30%
Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов - unipress.bg
Сборникът разглежда от една страна европейската визия за „ученето“ като процес, който продължава без прекъсване през целия живот, независимо от постигнатите успехи, от друга страна  включва ака..
Педагогика на езика - unipress.bg
Наръчник по комуникативно преподаване и учене на английски език..
-30%
Песни за Климент - unipress.bg
50.00 лв. 35.00 лв.
С „Песни за Климент” се отбелязва 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски. В книгата са публикувани църковните песнопения за старобългарския писател, създадени през вековете оригиналн..
-30%
Песни от Климент: служби от св. Kлимент Oхридски за пророк, апостол, отец, мъченик и мъченица - unipress.bg
Книгата е част от поредицата Библиотека Охридски извори. В нея са представени “Общите служби” от старобългарския писател, запазени в четири преписа, публикуван е текстът по два от преписите, включен е..
-30%
Петър Илчев. Статии към палеославистика - unipress.bg
Петър Илчев (1927-1995) е един от основателите на Катедрата по кирилометодиевистика в Софийския университет. Преподавал е дисциплините Старобългарски език и История на българския език в Софийския унив..
-30%
Поглед отвън. Неиздавани български народни песни. Поетически традиции на траките и българите - unipress.bg
Настоящото издание представя двама известни, но сравнително непознати автори, останали по своеобразен начин в историята на нашето Възраждане. Своеобразното се състои в това, че макар и по различни нач..
Показва 181 до 200 от 286 (15 страници)