МЕНЮ
КОШНИЦА

Българска филология - unipress.bg

Монографията „Модални значения възможност и вероятност в българската езикова история“ е посветена на граматическите средства за изразяване на възможни и предполагаеми действия в българския език в периода XIV–XVIII в. В книгата е разгледана съдбата на старото (аналитичното) условно наклонение, н..
20.00 лв.
"Обличане на голотата: Трансформации на образа в сюжета за Нарцис и Ехо“ е монография, посветена на изграждането на едно ново теоретично понятие за образ, което да бъде ориентирано едновременно към визуалното и към вербалното, към образа в изобразителното изкуство и образа в поезията. Историята за Н..
25.00 лв.
Дарина Младенова е преподавател във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски", където води лекции по дисциплините „Общо езикознание" и „Ареална лингвистика". Научните й интереси са в областта на българската диалектология, ареалната лингвистика, балканск..
40.00 лв.
Сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2–4 май 2019 г.СЪДЪРЖАНИЕПленарен докладКрасимира Алексова (СУ), Анастасия Мозинец (Санктпетербургски университет). Българският дубитатив и неговите функционални съответствия при превод на руски / 9Български ..
Проф. д.ф.н. Красимира Алексова работи в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията, езиковата типология, социолингвистиката, социалната психология на езика и обучението по българ..
Мария Русева е доктор към Факул­тета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на научни статии, студии и рецензии в областта на новата българска литера­тура. Член е на редакционния екип на сп. „Филологически форум“. Участва в редица проекти, сред които „Литера­тура и техника. ..
22.00 лв.
Бойко Пенчев е поет, критик и литературен историк. Научните му изследвания са фокусирани върху връзките между литературата и проблематиката на модерността, идеологиите, културната памет. Има публикувани четири литературнокритически книги: „Тъгите на краевековието“ (1998), „Българският модернизъм: мо..
30.00 лв.
Проф. д.ф.н. Татяна Славова преподава старобългарски език в СУ „Св. Климент Охридски“ вече четири десетилетия. Професионалните интереси са в областта на средновековната славянска текстология и библеистика, българската историческа лексикология и лексикография, славянската епиграфика, палеогра..
30.00 лв.
Красимира Алексова е професор, д.ф.н. в Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са в областта на морфологията, езиковата типология, социолингвистиката, социалната психология на езика и преподаването на българския език като чужд. Авторка е на 7 моногр..
25.00 лв.
Книгата съдържа капиталния труд на покойния палеославист Петър Илчев за първата българска азбука като уникален социокултурен феномен, плод на филологическия гений на свети Кирил-Константин Философ, доразвит от неговите старобългарски следовници. Макар и написан преди 1978 г. и дълго време смятан за ..
Учебникът се основава на задължителния университетски курс по старобългарски език, който студентите филолози изучават. Граматичният материал е изложен по дялове – увод, фонетика, морфология. Старобългарският език – най-древният писмен език на славяните и трети класически език на средновековна Европа..
25.00 лв.
Книгата „Стилистиката и езиковото обучение“ информира сбито, но системно за тези постижения на съвременното езикознание, които го превръщат в точна, измерваща обектите си наука от типа на физиката, и чрез стилистиката, като негов най-близко свързан с езиковата практика раздел, дава здрава нова основ..
Книгата представя авторски технологичен модел за творческо писане (авторска система от речеви задачи с творчески характер), апробирана в три експериментални класа. Формулирани са същността, функциите и отличителните черти на творческото писане, както и системата му на обучение. Творческото писане е ..
26.00 лв.
Това е десетата книга от Библиотека „Охридски извори“. Тя е посветена на св. Наум Охридски и е дело на колектив от изследователи от Катедрата по кирилометодиевистика. В нея са включени двете старобългарски жития на св. Наум, преведената от гръцки средновековна Служба засв. Наум с неговото Проложно ж..
50.00 лв.
Фразеологизмите са езикови единици традиционно, и с основание, определяни като колоквиални. Търсейки отклонения от този стереотип, монографията „Фразеологизмите в съвременната българска поезия“ се насочва към употребата им в текстове, намиращи се на другия стилистичен полюс, а именно – поетичния ези..
16.00 лв.
Сборник в чест на 80-годишнината на проф. д-р КирилТопалов.Проф. д-р Кирил Любомиров Топалов е роден на 21 май 1943 г. в София. Завършва гимназия през 1961 г. През 1964–1968 г. следва българска филология в Софийския университет. През 1969–1970 г. е филолог специалист в БАН. През 1970–1973 г. е аспир..
40.00 лв.
След „Християнската литература - между вписването и отграничаването“ (2013) Калин Михайлов отново насочва нашето внимание към отношението между християнството и художествената литература, този път в светлината на проблема за благородното и неблагородното във времепространствата на романа и разказа. ..
22.00 лв.
„Читатели в текста“ е екипно изследване, посветено на начина, по който съвременната българска литература изгражда образ на своя читател и прави опит да контролира и насочва читателското поведение на публиките. Не става дума непременно за конкретни адресати, за които авторът си е мислел съзнателно и ..
25.00 лв.
Показва 57 до 74 от 74 (3 страници)