MENU
Your Cart

German Philology - unipress.bg

Dr. RENETA KILEVA-STAMENOVA studierte Germanistik und Anglistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia, wo sie auch promovierte. Seit 1985 ist sie Dozentin für Übersetzungstheorie und -praxis am Institut für Germanistik und Skandinavistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia. Ihre ..
15.00 лв.
INHALTSVERZEICHNIS0. Vorwort .................................................................................................. 91. Einleitung ............................................................................................ 101.1. Gegenstand und Ziel der Untersuchung ......................
28.00 лв.
Die Verfasserin studierte Deutsche Philologie an der St.-Kliment-Ohridski- Universität Sofia und promovierte im Jahr 2014 auf dem Gebiet der diachronen Linguistik am Institut für Germanistik und Skandinavistik derselben Universität. Dort arbeitet sie seit mehreren Jahren als wissenschaftliche Assist..
22.00 лв.
В христоматията са представени писмени паметници и откъси от литературни произведения от началния период на немската литература до Мартин Лутер. Христоматията е предназначена за семинарни упражнения по историческа граматика и история на немския език с редовни студенти от специалност „Немска филологи..
10.00 лв.
Die vorliegende Untersuchung analysiert die zahlreichen intertextuellen Verweise im Werk von Arno Schmidt, die Teil einer präzise durchdachten Textgestaltungsstrategie sind. Ausgehend von einem strukturalistisch orientierten Intertextualitätskonzept, geht Svetlana Arnaudova der Frage nach, wie in Sc..
18.00 лв.
Die heutigen enormen Kommunikationsmöglichkeiten, die Informationsmittel, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen, die Möglichkeit der schnellen Verbreitung von Nachrichten gehören zu den wichtigsten Merkmalen unseres Alltags. Zu keinem Zeitpunkt der Mediengeschichte war die Dynamik des Wandel..
30.00 лв.
Die Studie versteht sich als Beitrag zur Erläuterung des Kampfes um das Erbe der klassischen Hermeneutik. Seit Anbeginn erhebt die philosophische Hermeneutik einen Universalitätsanspruch. Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, ob die Anziehungskraft dieses Anspruchs noch bewiesen werden kann. De..
16.00 лв.
Сборникът включва докладите от проведената на 1 декември 2016 г. Юбилейна научна сесия в чест на проф. дфн Емилия Стайчева и доклади на участници в тържествения форум на 2 юни 2016 г. по случай 25-годишнината от създаването на Австрийска библиотека „Д-р Волфганг Краус“ в СУ „Св. Климент Охридски..
24.00 лв.
Дипломатическата кореспонденция между България и Германия
-50 %
В настоящото изследване се прави анализ на документалната страна на отношенията между България и Германия. Тези отношения датират от 1200 години. Взаимоотношенията през изминалите векове се проследяват накратко, с цел да се подчертае наличието на дипломатическа кореспонденция между двете държави, ка..
15.00 лв. 7.50 лв.
Доц. д-р Бисерка Велева завършва немска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Хумболтовия университета в Берлин, Германия. От 1996 г. работи в СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, катедра „Западни езици“, като преподава практически немски език във ФЖМК, след това в ЮФ. През 2004-200..
15.00 лв.
"Между творчество и миротворчество. Наградата за мир на германското книгоразпространение и културата на паметта в Германия".В основата на монографията са темите за мира и войните, хуманизма и правата на човека, интелектуалците и властта, политиките на паметта и публичния дискурс,..
28.00 лв.
Настоящата книга представлява изследване на дискурсивните линии, концентрирани върху разказите за властта, протеста, индивидуализма, толерантността, нацията и др. през епохата на Реформацията в Свещената Римска империя на немската нация през XVI и XVII век. Целта на изследването е да се проследят во..
35.00 лв.
Настоящият лексикон представя компактно значителна част от засвидетелстваните в различни подсистеми на българския език а) преки или косвени заемки и части от заемки, характеризиращи се с немско (респ. германско) потекло, или б) водещи началото си от други езици, но изпитали по време на своята миграц..
30.00 лв.
Изхождайки от основно проучената от Ст. Стойков лексикална и граматична система на българския говор в Банат (Румъния), в настоящата монография проф. Парашкевов прави обстоен преглед на немското езиково и културно влияние върху този обособил се преди близо 300 години извън пределите на страната бълга..
10.00 лв.
Немско-български речник-минимум на лингвистичните термини = Kleines Wörterbuch linguistischer Termini (deutsch-bulgarisch) - Philology..
12.60 лв.
Настоящото издание на немско-български и българо-немски икономически речник съдържа - в двете си части - 65 000 думи и изрази както от специализирания, така и от общия съвременен немски език. Постарали сме се да включим основни понятия и често срещани изрази от областта на финансите, застрахователно..
30.00 лв.
Проф. д-р Борис Парашкевов е и изтъкнат преводач от немски и фински език, получил заслужено признание за преводите си на романа на Мика Валтари „Синухе Египтянина“, на най-значимата творба от епохата на немския барок „Приключенията на Симплицисимус“ от Ханс Якоб Кристоф фон Гримелсхау..
25.00 лв.
Mit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifikation der verbalen FlexionstypenMit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifi kation der verbalen FlexionstypenProf. Dr. Dr. sc. phil. Emilia Dentschewa lehrt am Institut für Germanistik und Skandinavistik de..
8.60 лв.
Mit einem Vorschlag für ihre Einbeziehung in eine synchrone Klassifi kation der verbalen FlexionstypenProf. Dr. Dr. sc. phil. Emilia Dentschewa lehrt am Institut für Germanistik und Skandinavistik der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Geschichte der deutschen Sp..
12.00 лв.
Showing 1 to 19 of 19 (1 Pages)