МЕНЮ
КОШНИЦА

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - unipress.bg
ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
АвторАтанас Симеонов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 454
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5697-4
30.00 лв.
Купи

В основата на изследването е митническото законодателство на ЕС и българското законодателство, което има отношение към прилагането му.


СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения ..........................................................................10

ВЪВЕДЕНИЕ ..........................................................................................11

ГЛАВА ПЪРВА

Издаване на решения от митническите органи

по подадено заявление ........................................................................... 25

§ 1. Понятие за решение издавано от митническите органи ............ 26

1. Компетентен митнически орган ................................................. 30

2. Приемане на заявление за издаване на решение ...................... 38

§ 2. Издаване на решение по прието заявление ............................... 44

§ 3. Неблагоприятно решение на митнически орган

по подадено заявление ................................................................ 59

1. Срок на правото на изслушване ................................................. 67

2. Обща процедура във връзка с правото на изслушване ............ 71

3. Специална процедура във връзка с правото на изслушване ..... 75

4. Изключения от правото на изслушване

(общи и специфични случаи) ..................................................... 83

4.1. Общи случаи ......................................................................... 86

4.2. Специфични случаи .............................................................. 94

§ 4. Териториален обхват на решението, издадено

от митническия орган ................................................................ 102

§ 5. Връчване на решение, издадено от митническия орган ........ 105

§ 6. Срок на действие и валидност на решението,

издадено от митнически орган ................................................. 122

ГЛАВА ВТОРА

Служебно издаване на решения от митнически орган ..................... 129

§ 1. Издаване на решение от митнически орган

без подадено заявление ............................................................. 129

§ 2. Сравнителноправен анализ между решенията

на митническите органи и постановленията за принудително

събиране на публични държавни вземание ............................. 137

§ 3 Митнически орган, компетентен да издаде решение

без подадено предварително заявление .................................... 141

§ 4. Участници, субекти и страни в административните

производства пред митнически орган ..................................... 143

1. Одобрен икономически оператор ............................................ 150

2. Митнически представител ....................................................... 153

3. Декларатор ................................................................................. 167

4. Титуляр на режима .................................................................... 169

5. Превозвач ................................................................................... 172

6. Държател на стоките ................................................................. 178

7. Други участници в административни производства пред

митнически орган ...................................................................... 181

§ 5. Изпълнение на задължение за подаване на декларация пред

митническия орган (деклариране). Видове деклариране ...... 182

1. Писмено деклариране ............................................................... 192

1.1. Писмено деклариране от юридически лица .................... 192

1.2. Писмено деклариране от физически лица ....................... 203

2. Писмено деклариране по опростените процедури ................ 205

3. Други видове деклариране ....................................................... 208

3.1. Деклариране по електронен път ...................................... 208

3.2. Устно деклариране ............................................................ 210

3.3. Деклариране чрез други действия .................................... 212

3.4. Деклариране на пощенски, експресни и други пратки .... 213

§ 6. Последващ контрол на декларирането. Повторна проверка

на декларацията. Последващ контрол ..................................... 216

ГЛАВА ТРЕТА

Управление на решенията издавани от митническите органи ......... 252

§ 1. Управление на решенията, взети въз основа на заявление ...... 256

1. Срок на спиране на действието на решение ........................... 278

§ 2. Обезсилване на благоприятни решения .................................. 289

§ 3. Обезсилване на решения, издадени без предварително

заявление .................................................................................... 308

§ 4. Отмяна и изменение на благоприятни решения ..................... 316

§ 5. Отмяна и изменение на решения, издадени

без предварително заявление .......................................................... 328

§ 6. Отмяна или изменение на решение, издадено

от митнически орган, по реда на АПК .................................... 336

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ............................................................................. 351

Специална процедура за издаване на облагоприятстващо

решение за обвързваща информация и разрешение

за одобрен икономически оператор .................................................... 351

§ 1. Решения, отнасящи се до обвързваща информация ............... 354

§ 2. Обвързваща тарифна информация (ОТИ) ............................... 383

1. Същност на ОТИ ....................................................................... 383

2. Заявление за издаване на ОТИ ................................................. 390

3. Решение за издаване на ОТИ ................................................... 403

4. Неприложимост (невалидност) на решенията за ОТИ .......... 410

§ 3. Обвързваща информация за произход (ОИП) ......................... 415

1. Същност на ОИП ....................................................................... 415

2. Заявление за издаване на ОИП ................................................. 420

3. Решение за издаване на ОИП ................................................... 427

4. Неприложимост (невалидност) на ОИП ................................. 430

§ 4. Разрешение за одобрен икономически оператор (ОИО) ........ 431

1. Ред за подаване на заявление за издаване

на разрешение за ОИО .............................................................. 433

2. Разрешение за ОИО .................................................................. 436

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................... 439

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ............................................................ 447