МЕНЮ
КОШНИЦА

Политики за поверителност

Политика за поверителност на уеб сайта https://unipress.bg

 

Настоящата политика за поверителност („Политика за защита на личните данни“) влиза в сила от 25 май 2018 г.

Тази Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR). Политиката за защита на личните данни има за цел да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни, целите на това обработване, мерките и гаранциите за защита на Вашите лични данни, както и за Вашите права съгласно GDPR и законодателството на Европейския съюз и Република България.

 

1. Администратор на данните

Администратор на данни на сайта по смисъла на GDPR (наричан по-нататък още Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, издателството, Университетско издателство, „Ние“, „Нас“) е Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, код БУЛСТАТ 000722757, което отговоря за опазването на вашите лични данни.

За връзка с нас и адрес, на който може да изпращате Вашите искания, запитвания и/или коментари във връзка със събирането, съхраняването и обработването на личните Ви данни: София 1164, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 64.

Всякакви искания, запитвания и/или коментари може да изпращате и на следния електронен адрес pr@unipress.bg или на телефон  02/81 61 601.

От изключителна важност е информацията, която съхраняваме за вас, да е точна и актуална.

Моля, обърнете внимание – с предоставянето на личните Ви данни Вие потвърждавате, че имате навършени 14 години. В случай че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им.

Всяка информация, която предоставяте при използване на нашия сайт и от която можете да бъдете идентифицирани, ще бъде използвана само в съответствие с тази политика за защита на личните данни.

 

2. Какви данни събираме за Вас, с каква цел и на какво основание ги обработваме

Лични данни са такива данни за лицето, по които то да бъде идентифицирано. Анонимни данни не се включват в тази категория. Ние обработваме следните категории лични данни:

Комуникационни данни. Включват всяко съобщение, което ни изпращате, независимо дали е чрез комуникационната форма на нашия сайт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено съобщение. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни искове. Юридическата обосновка за това обработване се намира в защита на нашите законни интереси, които в този случай са отговаряне на изпратените до нас съобщения, водене на документация и за водене или защита по правни спорове.

Данни на потребителя/клиент. Включват данни, свързани с покупката на издателска продукция и/или полиграфически услуги, като например: вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефонен номер), статистика за вашите покупки и други. Ние обработваме тези данни, за да доставим закупена от вас издателска продукция и/или договорени полиграфически услуги и за да водим отчети за такива договори. Юридическата обосновка за това обработване е изпълнението на договор между вас и Университетско издателство и/или при подготовка за изготвяне на такъв договор.

Потребителски данни. Включват данни за това как използвате нашия уеб сайт и други онлайн услуги заедно с всички данни, които публикувате на нашия уеб сайт или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия уеб сайт и да гарантираме, че ви предоставяме подходящо съдържание, да гарантираме неговата сигурност, да поддържаме резервни копия на нашия уеб сайт и/или база данни и за да имаме възможност за управление и администриране на нашия уеб сайт, други онлайн услуги и бизнес. Юридическата обосновка за това обработване се намира в защита на законните ни интереси, които в този случай ни позволяват правилното администриране на нашия уеб сайт и търговска дейност.

Технически данни. Включват данни, свързани с употребата на нашия уеб сайт и онлайн услуги, като вашия IP адрес, данните за вход, подробности за вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, прегледи на страници и навигационни пътища, подробности за броя посещения на нашия уеб сайт, настройките на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт. Източникът на тези данни е от системата ни за проследяване на анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на нашия уеб сайт и други онлайн услуги, да администрираме и защитим нашата търговска дейност и уеб сайт, да предоставим подходящо съдържание и реклами и да разберем ефективността от нашите реклами. Юридическата обосновка за това обработване са нашите законни интереси, които в този случай ще ни позволят правилно да администрираме нашия уеб сайт и бизнес, да развиваме търговската си дейност и да определяме нашата маркетингова стратегия.

Маркетингови данни. Включват данни, свързани с вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни, и предпочитания от вас начин за комуникация. Ние обработваме тези данни, за да можем да ви включваме в нашите промоции като например: игри, награди, безплатни подаръци, да ви предоставяме точно съдържание и реклами и съответно да разберем ефективността на тези реклами. Юридическата обосновка за това обработване са нашите законни интереси, които в този случай ще ни помогнат да проучим как потребителите/клиентите използват нашата издателска продукция/полиграфически услуги, да ги развиваме, да развиваме нашата търговска дейност и да определяме нашата маркетингова стратегия.

Конфиденциални данни. Ние не събираме никакви конфиденциални данни за Вас. Конфиденциални са данните, свързани с вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация за съдебни решения, присъди или извършени престъпления.

Моля обърнете внимание – когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договор (например да Ви доставим издателска продукция или полиграфически изделия). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчана от вас издателска продукция или полиграфическа услуга, но ако го направим, ще ви уведомим навреме.

В случай че се наложи да ползваме данните ви за нова дейност, която не е свързана с договорената, ние ще ви уведомим, като изложим юридическите причини за действията си.

Възможно е да обработим личните ви данни без вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.

 

3. Начини на събиране на лични

Чрез лично предоставяне от вас (например чрез попълване на формуляри на нашия сайт или чрез изпращане на имейли).

Автоматично събиране на определени данни, получени от Вас, когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии. Моля, вижте правилата ни за бисквитките в т. 10 на настоящата политика.

Може да получаваме данни от трети страни като: доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи (например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.

 

4. Маркетингови комуникации

Юридическо основание за обработване на личните Ви данни с цел маркетингови комуникации e: ваше съгласие или наши законни интереси (например, за да разширим нашата търговска дейност).

Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения може да ви изпращаме маркетингови съобщения, ако:

(А) извършите покупка, регистрирате се на сайта ни или отправите запитване към нас относно нашата издателска продукция и полиграфически услуги или

(Б) сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения, като и в двата случая не сте изрично отказали да получавате такива съобщения. Съгласно законовите разпоредби, ако сте юридическо лице, може да ви изпращаме маркетингови имейли и без вашето съгласие. В този случай също може да се откажете от получаване на маркетингови имейли от нас по всяко време.

Преди да споделим личните ви данни с трети страни за техни маркетингови цели, ще поискаме изричното ви съгласие.

Може да изискате от нас да спрем изпращането на маркетингови съобщения до вас по всяко време чрез влизане в уеб сайта и вашия профил и добавяне или отмяна на съответните полета/опции, за да коригирате маркетинговите си предпочитания.

Моля обърнете внимание – ако откажете да получавате маркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, предоставени в резултат на други транзакции като покупки, гаранционни записи и др.

 

5. Споделяне на лични данни

Възможно е да споделим личните ви данни със следните страни: доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация; професионални консултанти, включително адвокати, банкери, счетоводители, одитори и застрахователи; правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка; куриерски компании.

Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме вашите данни, да спазват сигурността на личните ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.

 

6. Сигурност на данните

Въвели сме мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до личните ви данни без разрешение. Предоставяме достъп до личните ви данни единствено на тези служители и партньори, които имат оправдано законно основание да ползват такива данни. Те са инструктирани да обработват личните Ви данни според нашите указания и да спазват правилата за конфиденциалност.

Имаме процедура за справяне при съмнение за изтичане на информация на личните ви данни и ще ви уведомим, както и съответните регулатори, относно подобен тип нарушения, ако и когато е необходимо.

 

7. Запазване на данните

Ще пазим личните Ви данни според Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) за кандидати за работа и търговски партньори и според Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice), за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или с оглед удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

8. Вашите права

Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас на: https://unipress.bg.

Имате право на преносимост на данните, ако са налице законовите предпоставки, условията посочени в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) за кандидати за работа и търговски партньори и в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice), а също така ние ще ви предоставим информацията, която съхраняваме за вас, при поискване.

Достъпът до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите права) не се заплаща. Въпреки това законът ни позволява да наложим разумна такса, ако молбата Ви очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена или не е съвместима със заявката ви при горните обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността ви и да гарантираме вашето право на достъп до личните ви данни (или да упражните някое от другите ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на вашата молба, с цел да ускорим нашия отговор.

Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да ви отговорим в рамките на месец, ще ви уведомим.

Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg). Ще ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема.

9. Връзки на трети страни

Този уеб сайт може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

 

10. Бисквитки

Когато използвате https://unipress.bg, ние използваме цифрови инструменти за проследяване, като бисквитки. Правим това, за да откриваме грешки в нашите системи, да разберем кои функции са популярни и непопулярни и за да правим препоръки, които отговарят на вашите предпочитания.

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни, или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, не се съхраняват за постоянно на вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра ви.

Ние можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни. Тези „бисквитки“ правят възможна коректната работа на нашия уебсайт и нашите продукти, тъй като ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да използвате техните функции. Например благодарение на тях ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и др. Целта на тези „бисквитки“ е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия и да контролират сигурността.

Функционални. Тези „бисквитки“ ни позволяват да съобразим работата на нашия сайт и на нашите продукти с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна функционалност. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

„Статистически бисквитки“ – целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, кои страници/раздели/рубрики от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство, активността на посетителите, срещат ли затруднения с използването му, каква част от съдържанието на сайта привлича най-сериозен интерес, повторните посещения на сайта и други анонимни данни. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уеб сайта, както и цялостното потребителско изживяване. Събраната чрез тези бисквитки информация се използва изключително и само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Ние не получаваме никаква информация за вашите лични данни. Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да ви осигурим персонализирани препоръки.

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете http://www.allaboutcookies.org/. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от нашия сайт да функционира правилно или да станат недостъпни, включително и за функцията „вход“.

Нашите сървъри автоматично записват информация, създавана от вас, когато използвате услугите ни. Информацията за посещения може да включва данни като вашия IP адрес, вида на вашия браузър, операционна система, препращаща страница, посетени страници, местонахождение, мобилно устройство, търсени термини и информация за бисквитки. Ние получаваме информация за посещенията, когато използвате нашите услуги, например, когато посещавате нашия уеб сайт, регистрирате се за използване на нашите услуги или взаимодействате с нашите имейл известия. Ние използваме информацията за посещения, за да предоставяме нашите услуги, да ги измерваме, персонализираме и подобряваме. Информацията за посещенията ще бъде съхранявана в рамките на 6 месеца.

 

11. Промени в политиката за поверителност

Възможни са промени в настоящата политика за защита на личните данни. Най-актуалната версия на политиката ще урежда използването на вашата информация и винаги ще може да бъде открита на сайта ни. Ако направим промяна в тези правила, която по наша преценка е съществена, ние ще ви уведомим по имейл до имейл адреса, свързан с профила ви или предоставен от вас. Като продължавате да влизате в профила си или да използвате услугите ни, след като тези промени станат ефективни, вие приемате да сте обвързани от преразгледаната Политика за защита на личните данни.


Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за търговски партньори

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за кандидати за работа