МЕНЮ
КОШНИЦА

Връщане и замяна

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай че издателската продукция не е напуснала склада/търговския обект на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на https://unipress.bg/. При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на издателската продукция.

2. Потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от една или от повече от поръчаните книги, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

3. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящия раздел потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, дължи единствено разходите по чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

4. Отказът от поръчка се извършва чрез https://unipress.bg/. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, наличен на уебсайта. В случай на отказ Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ изпраща на потребителя, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, потвърждение за получаване на отказа му.

5. Когато потребителят упражни правото си на отказ, трябва да изпрати или да предаде издателската продукция обратно на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, е съобщил на издателството за решението си да се откаже от договора.

6. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде издателската продукция обратно на издателството преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите.

7. Когато потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, е упражнил правото си на отказ, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

8. Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка издателска продукция, когато: доставената издателска продукция явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед; и/или при транспортирането издателската продукция или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

9. При констатация на издателска продукция с полиграфически недостатъци потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на издателската продукция е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

10. В случаите на т. 8 и т. 9 от настоящия раздел Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ се ангажира съответната издателска продукция да бъде подменена с нова в рамките на 7-дневен срок, а в случай че няма издателска продукция, еднаква с поръчаната, издателството възстановява депозираната за стоката сума в рамките на 14-дневен срок от реализиране на процедурата по т. 8 и т. 9 от настоящия раздел. Разходите по доставката са за сметка на издателството.

11. Разпоредбите на чл. 50–56 от Закона за защита на потребителите не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребител, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.